De Broeckhof Gezondheidscentrum De Menterne
De medewerkers van Fysiotherapie Menterwolde zijn geregistreerd in het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) en het Centraal Kwaliteitsregister van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), de beroepsorganisatie van fysiotherapeuten. Dit betekent dat wij voldoen aan de kwaliteitseisen en richtlijnen van het KNGF. Ook nemen wij deel aan de klachtenprocedure en het intercollegiale overleg fysiotherapie in de regio. Door middel van na- en bijscholing en vakoverleg volgen wij de ontwikkelingen binnen de fysiotherapie op de voet en werken wij continu aan het verhogen van de kwaliteit van onze behandelmethoden.   Samenwerking Wij werken samen met verschillende organisaties, zoals: Fys'Optima TopGroep UMCG-Centrum voor revalidatie Beatrixoord Martiniziekenhuis  Klachtenregeling KNGF U mag ervan uitgaan dat wij als fysiotherapeuten ons vak zo goed mogelijk uitoefenen. Heeft u toch klachten over de behandeling of de manier waarop wij met u omgaan, dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie. Om te beginnen is het de moeite waard om een gesprek aan te gaan met uw behandelende fysiotherapeut zelf of, als u dat prettiger vindt, met een andere fysiotherapeut uit de praktijk. Wij zijn altijd bereid om hiervoor tijd vrij te maken en om samen naar een oplossing te zoeken. Indien u dat prettig vindt, kunt u iemand meenemen naar het gesprek of vragen om een onafhankelijke bemiddelaar. Ook is het mogelijk om uw klacht eerst uit te leggen in een brief. Levert een persoonlijk gesprek of bemiddeling niet het gewenste resultaat op, dan kunt u gebruik maken van een klachtenprocedure. U kunt hiervoor het Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG) inschakelen. Informatie vindt u ook op het internet bij de KNGF onder 'Een klacht over uw fysiotherapeut'   Privacyreglement De fysiotherapeut houdt, om de behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren een registratie bij van de medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de wet op de Persoonsgegevens van toepassing en de WGBO (wet op de geneeskundige behandelovereenkomst) . Deze wetten bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Uiteraard gaat de fysiotherapeut zorgvuldig met de gegevens om: daarom is naast de bovengenoemde wetten, een aantal regels vastgelegd in een privacy reglement. Onderstaand is het reglement weergegeven:   • Behalve de fysiotherapeut die u behandelt heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.   • U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.   • Ten einde de fysiotherapie verder te kunnen ontwikkelen en op een hoog peil te houden moet er wetenschappelijk onderzoek worden verricht. Daarvoor is het ondermeer noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt zullen deze, om uw privacy te waarborgen, niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem).   • Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens voor (anoniem) wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt, kunt u dat mededelen aan uw fysiotherapeut.   • Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor schriftelijke toestemming heeft verleend.   • Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.   • Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens 15 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen bovengenoemde groep mensen deze gegevens in kan zien.   • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.
Kwaliteitseisen